Navigere til andre ressurser

Disippelivet: Disippelhjulet   BønnBibelFellesskapet,   Vitnesbyrdet,   Kristus i sentrum
Disippelgjøring: Prosessillustrasjonen  Grunnfeste disipler     Utruste arbeidere

 

Prosessillustrasjonen

Prosessillustrasjonen  er en modell som hjelper oss til å se hva vi er kalt til, som en prosess, og hvordan vi kan hjelpe andre til det samme.

Prosessillustrasjonen

Jesus gav oss en befaling om å gå og gjøre disipler. «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor…» (Matt 9,36-38)

Vi, du og jeg er kalt til å leve intensjonelle liv der vi multipliserer oss selv ved å hjelpe nye kristne til å bli modne kristne som følger Jesus, og blir utrustet til å bli arbeidere som tjener Kristus, og som igjen – hjelper andre til tro og til å vokse i troen.

Alt dette handler om prosesser i våre liv der vi vokser i vår tro og tillit, overgivelse og etterfølgelse av Jesus.

Grunnfeste

En som tar imot Kristus trenger hjelp til å bli kjent med Jesus, som frelser og Herre, og til å ta til seg næring selv ved å spise av Guds Ord og bygge en relasjon med Jesus (Matt 4,4, og Joh 15,1-16 og Joh 8,31).

Disipler grunnfestes ut fra Disippelhjulet: Jesus i sentrum, regelmessig rytme i bønn og selvgående i bibelbruk, forpliktende fellesskap og troen blir gitt videre til andre som ikke kjenner Jesus.  
Kol 1,28: Det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.

Kol 2,6-7: «Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!"

Utruste

Forvandlingen og veksten fortsetter når vi går og er lydige mot det Gud viser oss. 2 Pet 1,8 «For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.»

Utrustning av arbeidere skjer praktisk gjennom smågjensidig forpliktende grupper der vi motiveres og undervises gjennom modellering til å gi evangeliet videre og grunnfeste disipler. Arbeiderne utvikler en dyp overbevisning som gjør at de blir grunnleggere av nye generasjoner - de gir det videre, uavhengig av sted og livsfase. «Det du har hørt av meg … skal du gi videre til trofaste mennesker som er i stand til å lære andre» 2 Tim 2,2   
Matt 9,36-38 + Ef 4,12-13 + 2. Pet 1,9

Jesus etterlyser arbeidere i Matt 9,38. En arbeider blir stadig bedre kjent med seg selv, han forvalter det han har fått, utvikler sine nådegaver, trenes i ferdigheter, tjener og blir utrustet. Et av de greske ordene katartizo som er oversatt med å utruste i Ef 4.12 (for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp) er oversatt på ulike måter i NT: å komme.. / sette i rett stand / bøtte garn. Gud ønsker at alle hans venner skal utrustes – settes i rett stand, slik at vi kan leve og tjene ham slik vi er skapt til. At våre livsgarn kan brukes i Jesu hender, han som sa: «Følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere»

 

Lede og initiere

Vi er sendt ut som lokale arbeidere og ledere og noen er sendt ut til andre nasjoner og folkeslag. Vi fortsetter å utvikles som arbeidere og ledere i vår vandring med Jesus og gjennom ansvarliggjørende fellesskap og mentorprogram.
2 Tim 2:2   
2 Pet 1,8 «For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus.»

________________________________________________________________________________

Powered by Cornerstone